Informacinis pranešimas

 

Informacinis pranešimas

dėl EIT Sprendimai, UAB ir IBM Lietuva, UAB organizuojamo renginio „NIS2. Rizikos ir IBM technologiniai sprendimai” atliekamo asmens duomenų tvarkymo

Laikas: 2024 m. gegužės 22 d.,

Vieta: Tech Park, Mažoji salė, Antakalnio g. 17, Vilnius

Laikas: 2024 m. gegužės 23 d.,

Vieta: Lighthouse Hub, Konferencijų salė „Klaipėda”, Liepų g. 83, Klaipėda

 

Šis informacinis pranešimas yra skirtas Jums, kaip UAB „EIT Sprendimai“ ir IBM Lietuva, UAB (toliau – Organizatoriai) organizuojamo renginio, dalyviui. Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip Organizatoriai, veikdami kaip atskiri duomenų valdytojai, tvarko Jūsų asmens duomenis. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Organizatoriai, organizuodami šį renginį, tvarko dalyvių ir pranešėjų asmens duomenis šiais tikslais:

 • renginio organizavimas;
 • dalyvių registracijos į renginį administravimas;
 • būtina komunikacija iki renginio;
 • būtina komunikacija po renginio, įskaitant bet neapsiribojant, pranešimų skaidrių persiuntimas ir informacijos apie neatsakytus klausimus siuntimas;
 • informavimas apie renginį viešojoje erdvėje (įskaitant bet neapsiribojant, socialinės medijos paskyrose, Organizatorių interneto svetainėje), panaudojant renginio metu darytas nuotraukas ar vaizdo medžiagą;
 • statistinių tyrimų atlikimas;
 • Organizatorių interesų gynimas esant skundui ar ieškiniui;
 • informavimas apie kitus Organizatorių renginius/paslaugas.

Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso ar Jūsų sutikimo pagrindu.

Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – gauti atitinkamą duomenų valdytojo patvirtinimą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų asmens duomenys, kopiją;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti apriboti, panaikinti asmens duomenų tvarkymą;
 • atšaukti sutikimą, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, nustatant, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui ir duomenų saugojimui teisės aktuose nustatytais terminais;
 • reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad Organizatoriai taiko proporcingas ir tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Užsiregistravusių renginio dalyvių asmens duomenimis Organizatoriai dalinsis tarpusavyje. Kitais atvejais Organizatoriai perduos Jūsų asmens duomenis, tik jeigu tai daryti ją įpareigos galiojantys teisės aktai ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Renginio dalyvių asmens duomenų saugojimo terminas yra 3 mėnesiai po renginio pabaigos.

Informuojame, kad renginio metu gali būti filmuojama, fotografuojama ar daromas garso įrašas. Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jūsų atvaizdo duomenys būtų panaudoti Organizatorių arba renginio viešinimui viešoje erdvėje, informuokite apie tai renginio Organizatorius vėliausiai iki renginio pradžios.

 

Duomenų valdytojų rekvizitai:

EIT Sprendimai, UAB

Juridinio asmens kodas: 226107940

Buveinės adresas: J. Rutkausko g. 6., Vilnius

Privatumo politika: https://eit.lt/apie-mus/duomenu-privatumo-politika/

IBM Lietuva, UAB

Juridinio asmens kodas: 111620231

Buveinės adresas: Šeimyniškių g. 3 , Vilnius

Privatumo politika: https://www.ibm.com/us-en/privacy

© 2023 UAB „EIT sprendimai” ATEA Group

Nuorodos

Susisiekite

DUK

Mūsų komanda